نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,535,000(0.26%) 25,0009,520,0009,542,000(0.00%) 0---
تیر 13939,580,000(0.00%) 09,580,0009,580,000(0.47%) 45,000-89,568,8100
شهریور 13939,785,000(0.36%) 35,0009,750,0009,800,000(2.62%) 250,000539,790,585940
آبان 139310,125,000(0.50%) 50,00010,075,00010,125,000(6.19%) 590,00011410,110,769260
دی 139310,495,000(0.33%) 35,00010,460,00010,515,000(10.07%) 960,00017410,503,6546,650
اسفند 139310,890,000(0.32%) 35,00010,855,00010,910,000(14.21%) 1,355,00022910,897,50510,300
بر اساس طلا9,507,710(0.36%) 33,800--(-0.29%) -27,290---
نسبت سکه آتیتیر 1393شهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393
تیر 1393(0.00%) 0(-2.10%) -205,000(-5.38%) -545,000(-8.72%) -915,000(-12.03%) -1,310,000
شهریور 1393(2.14%) 205,000(0.00%) 0(-3.36%) -340,000(-6.77%) -710,000(-10.15%) -1,105,000
آبان 1393(5.69%) 545,000(3.47%) 340,000(0.00%) 0(-3.53%) -370,000(-7.02%) -765,000
دی 1393(9.55%) 915,000(7.26%) 710,000(3.65%) 370,000(0.00%) 0(-3.63%) -395,000
اسفند 1393(13.67%) 1,310,000(11.29%) 1,105,000(7.56%) 765,000(3.76%) 395,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 1393-1.76%-21.44%-8.03%-97.64%2.27%27.61%-1.45%-17.65%4.6
شهریور 13931.48%18.04%6.74%81.95%-1.90%-23.16%1.22%14.80%4.7
آبان 13931.63%19.82%7.39%89.97%-2.09%-25.41%1.33%16.24%4.8
دی 13931.74%21.12%7.88%95.89%-2.23%-27.09%1.42%17.31%5.0
اسفند 13931.86%22.65%8.45%102.84%-2.39%-29.05%1.53%18.56%5.2
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,309.30(0.41%) 5.30
مثقال طلا4,220,000(0.36%) 15,000
گرم طلا 18974,190(0.36%) 3,460
سکه بهار آزادی9,510,000(0.32%) 30,000
سکه امامی9,535,000(0.26%) 25,000
سکه نیم4,780,000(0.21%) 10,000
سکه ربع2,790,000(0.36%) 10,000
سکه گرمی1,760,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر801.84(0.00%) 0.00
شاخص بورس74,840.30(-0.05%) -39.40
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 1 ساعت، 19 دقیقه و 22 ثانیه
از تغییر انس 17 ساعت، 54 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 9 روز، 3 ساعت، 39 دقیقه و 57 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 1 ساعت، 38 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 1 ساعت، 38 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت دی 1 ساعت، 38 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 1 ساعت، 38 دقیقه و 58 ثانیه