نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,290,000(0.65%) 60,0009,235,0009,290,000(0.00%) 0---
تیر 13948,935,000(0.00%) 08,935,0008,935,000(-3.82%) -355,000-808,838,9120
شهریور 13949,140,000(0.00%) 09,140,0009,140,000(-1.61%) -150,000-189,137,1830
آبان 13949,235,000(0.33%) 30,0009,205,0009,240,000(-0.59%) -55,000-6879,224,167300
دی 13949,245,000(0.49%) 45,0009,200,0009,245,000(-0.48%) -45,0001029,228,077520
اسفند 13949,290,000(0.60%) 55,0009,235,0009,290,000(0.00%) 01579,268,4472,930
بر اساس طلا9,284,660(0.56%) 51,820--(-0.06%) -5,340---
نسبت سکه آتیتیر 1394شهریور 1394آبان 1394دی 1394اسفند 1394
تیر 1394(0.00%) 0(-2.24%) -205,000(-3.25%) -300,000(-3.35%) -310,000(-3.82%) -355,000
شهریور 1394(2.29%) 205,000(0.00%) 0(-1.03%) -95,000(-1.14%) -105,000(-1.61%) -150,000
آبان 1394(3.36%) 300,000(1.04%) 95,000(0.00%) 0(-0.11%) -10,000(-0.59%) -55,000
دی 1394(3.47%) 310,000(1.15%) 105,000(0.11%) 10,000(0.00%) 0(-0.48%) -45,000
اسفند 1394(3.97%) 355,000(1.64%) 150,000(0.60%) 55,000(0.49%) 45,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 13941.43%17.43%6.34%77.11%-1.85%-22.53%1.17%14.22%4.3
شهریور 13942.68%32.65%11.90%144.78%-3.48%-42.30%2.19%26.70%4.4
آبان 13940.03%0.31%0.11%1.39%-0.03%-0.41%0.02%0.26%4.4
دی 1394-0.14%-1.72%-0.63%-7.66%0.18%2.24%-0.12%-1.41%4.4
اسفند 13940.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.4
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,148.30(0.99%) 11.30
مثقال طلا4,121,000(0.56%) 23,000
گرم طلا 18951,340(0.56%) 5,310
سکه بهار آزادی9,290,000(0.65%) 60,000
سکه امامی9,290,000(0.65%) 60,000
سکه نیم4,700,000(0.43%) 20,000
سکه ربع2,590,000(0.78%) 20,000
سکه گرمی1,700,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر688.98(-0.03%) -0.22
شاخص بورس61,233.60(0.11%) 69.90
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 6 ساعت، 2 دقیقه و 22 ثانیه
از تغییر انس 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 82 روز، 8 ساعت، 40 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 19 روز، 8 ساعت، 41 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 5 ساعت، 42 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت دی 5 ساعت، 47 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 5 ساعت، 41 دقیقه و 59 ثانیه