نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی8,795,000(0.98%) 85,0008,750,0008,800,000(0.00%) 0---
تیر 13948,935,000(0.00%) 08,935,0008,935,000(1.59%) 140,000-148,838,9120
شهریور 13948,570,000(0.65%) 55,0008,515,0008,580,000(-2.56%) -225,000478,554,235980
آبان 13948,595,000(0.59%) 50,0008,545,0008,595,000(-2.27%) -200,000-6218,570,5881,020
دی 13948,660,000(0.58%) 50,0008,610,0008,665,000(-1.53%) -135,0001688,643,9436,860
اسفند 13948,765,000(0.40%) 35,0008,730,0008,790,000(-0.34%) -30,0002238,758,65916,550
بر اساس طلا8,743,940(0.52%) 45,060--(-0.58%) -51,060---
نسبت سکه آتیتیر 1394شهریور 1394آبان 1394دی 1394اسفند 1394
تیر 1394(0.00%) 0(4.26%) 365,000(3.96%) 340,000(3.18%) 275,000(1.94%) 170,000
شهریور 1394(-4.09%) -365,000(0.00%) 0(-0.29%) -25,000(-1.04%) -90,000(-2.22%) -195,000
آبان 1394(-3.81%) -340,000(0.29%) 25,000(0.00%) 0(-0.75%) -65,000(-1.94%) -170,000
دی 1394(-3.08%) -275,000(1.05%) 90,000(0.76%) 65,000(0.00%) 0(-1.20%) -105,000
اسفند 1394(-1.90%) -170,000(2.28%) 195,000(1.98%) 170,000(1.21%) 105,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 1394-3.41%-41.45%-14.29%-173.90%4.48%54.52%-2.75%-33.50%4.3
شهریور 1394-1.63%-19.88%-6.84%-83.17%2.15%26.10%-1.32%-16.04%4.1
آبان 13940.11%1.33%0.46%5.60%-0.14%-1.76%0.09%1.08%4.1
دی 1394-0.27%-3.32%-1.15%-13.97%0.36%4.38%-0.22%-2.69%4.1
اسفند 1394-0.05%-0.56%-0.19%-2.34%0.06%0.73%-0.04%-0.45%4.2
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,096.20(0.11%) 1.20
مثقال طلا3,881,000(0.52%) 20,000
گرم طلا 18895,930(0.52%) 4,620
سکه بهار آزادی8,780,000(0.92%) 80,000
سکه امامی8,795,000(0.98%) 85,000
سکه نیم4,760,000(0.21%) 10,000
سکه ربع2,670,000(0.75%) 20,000
سکه گرمی1,700,000(0.59%) 10,000
صندوق اسپایدر672.70(-1.10%) -7.45
شاخص بورس66,780.70(0.44%) 291.20
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 42 دقیقه و 17 ثانیه
از تغییر انس 16 ساعت، 31 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 16 روز، 2 ساعت، 17 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 17 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 17 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت دی 20 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 17 دقیقه و 0 ثانیه