نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,695,000(0.00%) 09,660,0009,710,000(0.00%) 0---
اسفند 13939,110,000(0.00%) 09,110,0009,110,000(-6.03%) -585,000-389,072,3550
اردیبهشت 13949,680,000(0.00%) 09,680,0009,680,000(-0.15%) -15,000269,682,9880
تیر 13949,790,000(0.00%) 09,790,0009,790,000(0.98%) 95,000889,799,2190
شهریور 139410,005,000(0.00%) 010,005,00010,005,000(3.20%) 310,00015010,018,1540
آبان 139410,250,000(0.00%) 010,250,00010,250,000(5.72%) 555,00021110,262,6500
بر اساس طلا9,672,180(0.00%) 0--(-0.24%) -22,820---
نسبت سکه آتیاسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394شهریور 1394آبان 1394
اسفند 1393(0.00%) 0(-5.89%) -570,000(-6.95%) -680,000(-8.95%) -895,000(-11.12%) -1,140,000
اردیبهشت 1394(6.26%) 570,000(0.00%) 0(-1.12%) -110,000(-3.25%) -325,000(-5.56%) -570,000
تیر 1394(7.46%) 680,000(1.14%) 110,000(0.00%) 0(-2.15%) -215,000(-4.49%) -460,000
شهریور 1394(9.82%) 895,000(3.36%) 325,000(2.20%) 215,000(0.00%) 0(-2.39%) -245,000
آبان 1394(12.51%) 1,140,000(5.89%) 570,000(4.70%) 460,000(2.45%) 245,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اسفند 13934.76%57.92%21.99%267.60%-6.08%-73.98%3.92%47.64%4.3
اردیبهشت 1394-0.17%-2.11%-0.82%-9.97%0.23%2.77%-0.15%-1.79%4.6
تیر 13940.33%4.06%1.54%18.75%-0.43%-5.19%0.27%3.34%4.7
شهریور 13940.64%7.79%2.95%35.92%-0.82%-9.93%0.53%6.40%4.8
آبان 13940.81%9.89%3.76%45.72%-1.04%-12.64%0.67%8.14%4.9
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,205.20(0.07%) 0.90
مثقال طلا4,293,000(0.00%) 0
گرم طلا 18991,040(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,690,000(0.00%) 0
سکه امامی9,695,000(0.00%) 0
سکه نیم5,000,000(0.00%) 0
سکه ربع2,780,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,900,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر739.06(0.00%) 0.00
شاخص بورس67,374.00(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 9 ساعت، 48 دقیقه و 54 ثانیه
از تغییر انس 58 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اسفند 35 روز، 8 ساعت، 20 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 9 ساعت، 36 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 9 ساعت، 51 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 9 ساعت، 21 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 9 ساعت، 20 دقیقه و 58 ثانیه