نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی10,400,000(-0.29%) -30,00010,400,00010,420,000(0.00%) 0---
اسفند 139310,710,000(-0.05%) -5,00010,700,00010,715,000(2.98%) 310,0004410,703,333150
اردیبهشت 139410,995,000(0.00%) 010,995,00010,995,000(5.72%) 595,00010910,989,3360
تیر 139411,390,000(-0.04%) -5,00011,380,00011,405,000(9.52%) 990,00017111,394,231390
شهریور 139411,965,000(0.21%) 25,00011,345,00012,000,000(15.05%) 1,565,00023311,952,00050
بر اساس طلا10,318,800(-0.11%) -11,300--(-0.78%) -81,200---
نسبت سکه آتیاسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394شهریور 1394
اسفند 1393(0.00%) 0(-2.59%) -285,000(-5.97%) -680,000(-10.49%) -1,255,000
اردیبهشت 1394(2.66%) 285,000(0.00%) 0(-3.47%) -395,000(-8.11%) -970,000
تیر 1394(6.35%) 680,000(3.59%) 395,000(0.00%) 0(-4.81%) -575,000
شهریور 1394(11.72%) 1,255,000(8.82%) 970,000(5.05%) 575,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اسفند 13932.03%24.72%10.06%122.44%-2.55%-30.98%1.69%20.57%5.1
اردیبهشت 13941.57%19.15%7.80%94.87%-1.97%-24.01%1.31%15.94%5.2
تیر 13941.67%20.32%8.27%100.62%-2.09%-25.46%1.39%16.91%5.4
شهریور 13941.94%23.58%9.59%116.74%-2.43%-29.54%1.61%19.61%5.7
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,280.00(-0.01%) -0.10
مثقال طلا4,580,000(-0.11%) -5,000
گرم طلا 181,057,300(-0.11%) -1,200
سکه بهار آزادی10,350,000(0.00%) 0
سکه امامی10,400,000(-0.29%) -30,000
سکه نیم5,190,000(0.19%) 10,000
سکه ربع2,680,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,720,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر743.44(0.24%) 1.79
شاخص بورس65,114.10(0.01%) 9.10
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 16 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر انس 22 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اسفند 1 ساعت، 11 دقیقه و 1 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 18 ساعت، 10 دقیقه و 1 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 55 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 3 دقیقه و 0 ثانیه