نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,960,000(0.00%) 09,880,0009,960,000(0.00%) 0---
آبان 13939,140,000(0.00%) 09,140,0009,140,000(-8.23%) -820,000-339,115,1490
دی 139310,060,000(0.00%) 010,060,00010,060,000(1.00%) 100,0002610,086,4020
اسفند 139310,370,000(0.00%) 010,370,00010,370,000(4.12%) 410,0008110,398,6140
اردیبهشت 139410,870,000(0.00%) 010,870,00010,870,000(9.14%) 910,00014610,942,9300
تیر 139411,475,000(0.00%) 011,475,00011,475,000(15.21%) 1,515,00020811,548,1270
بر اساس طلا9,890,720(0.00%) 0--(-0.70%) -69,280---
نسبت سکه آتیآبان 1393دی 1393اسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394
آبان 1393(0.00%) 0(-9.15%) -920,000(-11.86%) -1,230,000(-15.92%) -1,730,000(-20.35%) -2,335,000
دی 1393(10.07%) 920,000(0.00%) 0(-2.99%) -310,000(-7.45%) -810,000(-12.33%) -1,415,000
اسفند 1393(13.46%) 1,230,000(3.08%) 310,000(0.00%) 0(-4.60%) -500,000(-9.63%) -1,105,000
اردیبهشت 1394(18.93%) 1,730,000(8.05%) 810,000(4.82%) 500,000(0.00%) 0(-5.27%) -605,000
تیر 1394(25.55%) 2,335,000(14.07%) 1,415,000(10.66%) 1,105,000(5.57%) 605,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
آبان 13937.48%91.03%35.50%431.92%-9.48%-115.39%6.18%75.20%4.4
دی 13931.15%14.04%5.49%66.82%-1.47%-17.86%0.96%11.64%4.8
اسفند 13931.53%18.57%7.23%87.96%-1.93%-23.51%1.26%15.32%4.9
اردیبهشت 13941.88%22.85%8.90%108.33%-2.38%-28.94%1.55%18.86%5.2
تیر 13942.19%26.69%10.40%126.59%-2.78%-33.82%1.81%22.04%5.5
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,195.20(0.00%) 0.00
مثقال طلا4,390,000(0.00%) 0
گرم طلا 181,013,400(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,910,000(0.00%) 0
سکه امامی9,960,000(0.00%) 0
سکه نیم4,960,000(0.00%) 0
سکه ربع2,700,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,720,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر724.55(0.00%) 0.00
شاخص بورس69,494.80(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 9 ساعت، 3 دقیقه و 22 ثانیه
از تغییر انس 1 روز، 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت آبان 34 روز، 7 ساعت، 46 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت دی 7 ساعت، 45 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 7 ساعت، 46 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 7 ساعت، 45 دقیقه و 57 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 7 ساعت، 45 دقیقه و 57 ثانیه