نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,490,000(0.11%) 10,0009,476,0009,493,000(0.00%) 0---
تیر 13939,580,000(0.00%) 09,580,0009,580,000(0.95%) 90,000-459,568,8100
شهریور 13939,510,000(0.05%) 5,0009,500,0009,510,000(0.21%) 20,000169,507,237380
آبان 13939,715,000(-0.05%) -5,0009,715,0009,720,000(2.37%) 225,000779,718,125400
دی 139310,070,000(-0.25%) -25,00010,065,00010,095,000(6.11%) 580,00013710,071,4522,480
اسفند 139310,475,000(-0.24%) -25,00010,470,00010,500,000(10.38%) 985,00019210,481,8978,750
بر اساس طلا9,485,180(-0.12%) -11,260--(-0.05%) -4,820---
نسبت سکه آتیتیر 1393شهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393
تیر 1393(0.00%) 0(0.74%) 70,000(-1.39%) -135,000(-4.87%) -490,000(-8.54%) -895,000
شهریور 1393(-0.73%) -70,000(0.00%) 0(-2.11%) -205,000(-5.56%) -560,000(-9.21%) -965,000
آبان 1393(1.41%) 135,000(2.16%) 205,000(0.00%) 0(-3.53%) -355,000(-7.26%) -760,000
دی 1393(5.11%) 490,000(5.89%) 560,000(3.65%) 355,000(0.00%) 0(-3.87%) -405,000
اسفند 1393(9.34%) 895,000(10.15%) 965,000(7.82%) 760,000(4.02%) 405,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 1393-0.63%-7.71%-2.86%-34.80%0.81%9.88%-0.52%-6.30%4.6
شهریور 13930.39%4.79%1.78%21.67%-0.51%-6.17%0.32%3.94%4.5
آبان 13930.92%11.23%4.17%50.77%-1.19%-14.43%0.76%9.20%4.6
دی 13931.34%16.28%6.05%73.59%-1.72%-20.91%1.10%13.33%4.8
اسفند 13931.62%19.73%7.33%89.16%-2.08%-25.34%1.33%16.16%5.0
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,288.00(-0.02%) -0.20
مثقال طلا4,210,000(-0.12%) -5,000
گرم طلا 18971,880(-0.12%) -1,160
سکه بهار آزادی9,485,000(0.00%) 0
سکه امامی9,490,000(0.11%) 10,000
سکه نیم4,760,000(0.00%) 0
سکه ربع2,670,000(-0.37%) -10,000
سکه گرمی1,710,000(0.59%) 10,000
صندوق اسپایدر795.00(0.00%) 0.00
شاخص بورس72,339.80(-0.60%) -438.60
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 4 ساعت، 30 دقیقه و 23 ثانیه
از تغییر انس 4 ساعت، 26 دقیقه و 23 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 46 روز، 7 ساعت، 57 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 5 ساعت، 16 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 5 ساعت، 13 دقیقه و 49 ثانیه
از تغییر قیمت دی 4 ساعت، 59 دقیقه و 46 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 4 ساعت، 59 دقیقه و 43 ثانیه