نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,140,000(0.00%) 09,130,0009,160,000(0.00%) 0---
آبان 13939,140,000(0.00%) 09,140,0009,140,000(0.00%) 0-59,115,1490
دی 13939,110,000(0.00%) 09,100,0009,145,000(-0.33%) -30,000549,118,9921,240
اسفند 13939,210,000(0.00%) 09,180,0009,250,000(0.77%) 70,0001099,211,3641,210
اردیبهشت 13949,385,000(0.16%) 15,0009,340,0009,420,000(2.68%) 245,0001749,380,4149,790
تیر 13949,570,000(0.31%) 30,0009,515,0009,605,000(4.70%) 430,0002369,568,38521,550
بر اساس طلا9,147,230(0.00%) 0--(0.08%) 7,230---
نسبت سکه آتیآبان 1393دی 1393اسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394
آبان 1393(0.00%) 0(0.33%) 30,000(-0.76%) -70,000(-2.61%) -245,000(-4.49%) -430,000
دی 1393(-0.33%) -30,000(0.00%) 0(-1.09%) -100,000(-2.93%) -275,000(-4.81%) -460,000
اسفند 1393(0.77%) 70,000(1.10%) 100,000(0.00%) 0(-1.86%) -175,000(-3.76%) -360,000
اردیبهشت 1394(2.68%) 245,000(3.02%) 275,000(1.90%) 175,000(0.00%) 0(-1.93%) -185,000
تیر 1394(4.70%) 430,000(5.05%) 460,000(3.91%) 360,000(1.97%) 185,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
آبان 13930.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.4
دی 1393-0.18%-2.23%-0.79%-9.67%0.24%2.88%-0.15%-1.80%4.3
اسفند 13930.21%2.58%0.92%11.15%-0.27%-3.33%0.17%2.09%4.4
اردیبهشت 13940.46%5.62%2.01%24.48%-0.60%-7.30%0.38%4.57%4.5
تیر 13940.60%7.27%2.60%31.67%-0.78%-9.45%0.49%5.92%4.6
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,203.10(0.00%) 0.00
مثقال طلا4,060,000(0.00%) 0
گرم طلا 18937,250(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,140,000(0.00%) 0
سکه امامی9,140,000(0.00%) 0
سکه نیم4,600,000(0.00%) 0
سکه ربع2,620,000(-0.38%) -10,000
سکه گرمی1,680,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر720.91(0.00%) 0.00
شاخص بورس71,643.70(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 2 ساعت، 11 دقیقه و 24 ثانیه
از تغییر انس 1 روز، 18 ساعت، 33 دقیقه و 0 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت آبان 7 روز، 2 ساعت، 19 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت دی 2 ساعت، 19 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 2 ساعت، 19 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 2 ساعت، 18 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 2 ساعت، 18 دقیقه و 59 ثانیه