نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,980,000(0.00%) 09,933,00010,080,000(0.00%) 0---
اردیبهشت 139310,040,000(0.00%) 010,040,00010,040,000(0.60%) 60,0002210,100,5370
تیر 139310,385,000(0.00%) 010,385,00010,385,000(4.06%) 405,0008410,458,9670
شهریور 139310,875,000(0.00%) 010,875,00010,875,000(8.97%) 895,00014610,954,6050
آبان 139311,515,000(0.00%) 011,515,00011,515,000(15.38%) 1,535,00020711,599,8760
بر اساس طلا9,978,590(0.00%) 0--(-0.01%) -1,410---
نسبت سکه آتیاردیبهشت 1393تیر 1393شهریور 1393آبان 1393
اردیبهشت 1393(0.00%) 0(-3.32%) -345,000(-7.68%) -835,000(-12.81%) -1,475,000
تیر 1393(3.44%) 345,000(0.00%) 0(-4.51%) -490,000(-9.81%) -1,130,000
شهریور 1393(8.32%) 835,000(4.72%) 490,000(0.00%) 0(-5.56%) -640,000
آبان 1393(14.69%) 1,475,000(10.88%) 1,130,000(5.89%) 640,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اردیبهشت 13930.82%9.95%3.72%45.29%-1.05%-12.80%0.67%8.17%4.6
تیر 13931.45%17.64%6.58%80.00%-1.86%-22.62%1.19%14.45%4.7
شهریور 13931.84%22.43%8.36%101.70%-2.36%-28.76%1.51%18.37%4.9
آبان 13932.23%27.12%10.11%123.02%-2.86%-34.79%1.83%22.22%5.2
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,285.50(-0.03%) -0.40
مثقال طلا4,429,000(0.00%) 0
گرم طلا 181,022,400(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,935,000(0.00%) 0
سکه امامی9,980,000(0.00%) 0
سکه نیم5,360,000(0.00%) 0
سکه ربع3,210,000(0.00%) 0
سکه گرمی2,050,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر792.14(0.00%) 0.00
شاخص بورس75,980.50(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,200,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 4 ساعت، 20 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر انس 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اردیبهشت 6 ساعت، 17 دقیقه و 56 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 6 ساعت، 17 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 6 ساعت، 17 دقیقه و 52 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 6 ساعت، 17 دقیقه و 48 ثانیه