نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,510,000(0.00%) 09,500,0009,510,000(0.00%) 0---
تیر 13939,580,000(0.00%) 09,580,0009,580,000(0.74%) 70,000-149,568,8100
شهریور 13939,695,000(0.00%) 09,695,0009,695,000(1.95%) 185,000479,698,0950
آبان 13939,975,000(0.00%) 09,975,0009,975,000(4.89%) 465,0001089,973,2350
دی 139310,365,000(0.00%) 010,365,00010,365,000(8.99%) 855,00016810,369,8040
اسفند 139310,760,000(0.00%) 010,760,00010,760,000(13.14%) 1,250,00022310,759,9250
بر اساس طلا9,496,440(0.00%) 0--(-0.14%) -13,560---
نسبت سکه آتیتیر 1393شهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393
تیر 1393(0.00%) 0(-1.19%) -115,000(-3.96%) -395,000(-7.57%) -785,000(-10.97%) -1,180,000
شهریور 1393(1.20%) 115,000(0.00%) 0(-2.81%) -280,000(-6.46%) -670,000(-9.90%) -1,065,000
آبان 1393(4.12%) 395,000(2.89%) 280,000(0.00%) 0(-3.76%) -390,000(-7.30%) -785,000
دی 1393(8.19%) 785,000(6.91%) 670,000(3.91%) 390,000(0.00%) 0(-3.67%) -395,000
اسفند 1393(12.32%) 1,180,000(10.99%) 1,065,000(7.87%) 785,000(3.81%) 395,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 1393-1.59%-19.29%-7.14%-86.82%2.02%24.63%-1.29%-15.72%4.6
شهریور 13931.24%15.14%5.62%68.42%-1.59%-19.39%1.02%12.37%4.6
آبان 13931.36%16.53%6.15%74.83%-1.74%-21.21%1.11%13.54%4.8
دی 13931.61%19.53%7.27%88.45%-2.06%-25.07%1.32%16.00%4.9
اسفند 13931.77%21.51%8.01%97.42%-2.27%-27.61%1.45%17.62%5.1
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,283.20(-0.07%) -0.90
مثقال طلا4,215,000(0.00%) 0
گرم طلا 18973,040(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,490,000(0.00%) 0
سکه امامی9,510,000(0.00%) 0
سکه نیم4,760,000(0.00%) 0
سکه ربع2,790,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,760,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر801.84(0.00%) 0.00
شاخص بورس74,997.60(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 21 ساعت، 41 دقیقه و 22 ثانیه
از تغییر انس 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 14 روز، 18 ساعت، 14 دقیقه و 57 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 18 ساعت، 14 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 18 ساعت، 24 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت دی 18 ساعت، 13 دقیقه و 52 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 18 ساعت، 13 دقیقه و 49 ثانیه