نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,320,000(-0.85%) -80,0009,275,0009,320,000(0.00%) 0---
آبان 13949,170,000(0.00%) 09,170,0009,170,000(-1.61%) -150,000-7869,188,0220
دی 13949,320,000(-2.97%) -285,0009,275,0009,605,000(0.00%) 039,306,5361,660
اسفند 13949,285,000(-3.48%) -335,0009,255,0009,620,000(-0.38%) -35,000589,306,9405,360
اردیبهشت 13959,300,000(-3.93%) -380,0009,270,0009,680,000(-0.21%) -20,0001239,318,3497,450
تیر 13959,320,000(-4.56%) -445,0009,290,0009,765,000(0.00%) 01859,357,41139,010
بر اساس طلا9,304,940(-0.63%) -58,580--(-0.16%) -15,060---
نسبت سکه آتیآبان 1394دی 1394اسفند 1394اردیبهشت 1395تیر 1395
آبان 1394(0.00%) 0(-1.61%) -150,000(-1.24%) -115,000(-1.40%) -130,000(-1.61%) -150,000
دی 1394(1.64%) 150,000(0.00%) 0(0.38%) 35,000(0.22%) 20,000(0.00%) 0
اسفند 1394(1.25%) 115,000(-0.38%) -35,000(0.00%) 0(-0.16%) -15,000(-0.38%) -35,000
اردیبهشت 1395(1.42%) 130,000(-0.21%) -20,000(0.16%) 15,000(0.00%) 0(-0.21%) -20,000
تیر 1395(1.64%) 150,000(0.00%) 0(0.38%) 35,000(0.22%) 20,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
آبان 13940.06%0.75%0.27%3.32%-0.08%-0.96%0.05%0.61%4.4
دی 13940.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.4
اسفند 1394-0.20%-2.39%-0.86%-10.51%0.25%3.05%-0.16%-1.93%4.4
اردیبهشت 1395-0.05%-0.62%-0.23%-2.82%0.07%0.82%-0.04%-0.52%4.4
تیر 13950.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.4
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,089.30(-0.20%) -2.20
مثقال طلا4,130,000(-0.63%) -26,000
گرم طلا 18953,410(-0.63%) -6,010
سکه بهار آزادی9,310,000(-0.75%) -70,000
سکه امامی9,320,000(-0.85%) -80,000
سکه نیم4,700,000(-1.05%) -50,000
سکه ربع2,550,000(-0.78%) -20,000
سکه گرمی1,700,000(-0.58%) -10,000
صندوق اسپایدر651.68(0.00%) 0.00
شاخص بورس62,841.20(0.61%) 380.20
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 4 ساعت، 21 ثانیه
از تغییر انس 58 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت آبان 58 روز، 2 ساعت، 56 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت دی 2 ساعت، 57 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 2 ساعت، 58 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 2 ساعت، 58 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 2 ساعت، 56 دقیقه و 59 ثانیه