نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,380,000(-0.11%) -10,0009,370,0009,400,000(0.00%) 0---
شهریور 13939,400,000(0.00%) 09,400,0009,400,000(0.21%) 20,000-329,360,2780
آبان 13939,370,000(0.00%) 09,370,0009,385,000(-0.11%) -10,000289,377,941170
دی 13939,475,000(0.11%) 10,0009,465,0009,500,000(1.01%) 95,000889,486,154130
اسفند 13939,655,000(-0.05%) -5,0009,655,0009,690,000(2.93%) 275,0001439,669,1222,050
اردیبهشت 13949,875,000(-0.10%) -10,0009,875,0009,920,000(5.28%) 495,0002089,896,28416,200
بر اساس طلا9,383,790(-0.24%) -22,530--(0.04%) 3,790---
نسبت سکه آتیشهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393اردیبهشت 1394
شهریور 1393(0.00%) 0(0.32%) 30,000(-0.79%) -75,000(-2.64%) -255,000(-4.81%) -475,000
آبان 1393(-0.32%) -30,000(0.00%) 0(-1.11%) -105,000(-2.95%) -285,000(-5.11%) -505,000
دی 1393(0.80%) 75,000(1.12%) 105,000(0.00%) 0(-1.86%) -180,000(-4.05%) -400,000
اسفند 1393(2.71%) 255,000(3.04%) 285,000(1.90%) 180,000(0.00%) 0(-2.23%) -220,000
اردیبهشت 1394(5.05%) 475,000(5.39%) 505,000(4.22%) 400,000(2.28%) 220,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
شهریور 1393-0.20%-2.40%-0.89%-10.84%0.26%3.13%-0.16%-1.99%4.5
آبان 1393-0.12%-1.43%-0.51%-6.26%0.15%1.79%-0.09%-1.14%4.5
دی 13930.34%4.19%1.54%18.75%-0.44%-5.41%0.28%3.43%4.5
اسفند 13930.61%7.48%2.75%33.44%-0.79%-9.64%0.50%6.11%4.6
اردیبهشت 13940.76%9.27%3.40%41.36%-0.98%-11.93%0.62%7.57%4.7
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,246.30(0.57%) 7.10
مثقال طلا4,165,000(-0.24%) -10,000
گرم طلا 18961,490(-0.24%) -2,310
سکه بهار آزادی9,375,000(-0.16%) -15,000
سکه امامی9,380,000(-0.11%) -10,000
سکه نیم4,710,000(0.21%) 10,000
سکه ربع2,610,000(-0.38%) -10,000
سکه گرمی1,710,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر760.93(0.00%) 0.00
شاخص بورس71,643.70(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 7 دقیقه و 44 ثانیه
از تغییر انس 35 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت شهریور 32 روز، 23 ساعت، 39 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 14 دقیقه و 2 ثانیه
از تغییر قیمت دی 5 دقیقه و 1 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 1 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 59 ثانیه