نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,270,000(0.00%) 09,270,0009,320,000(0.00%) 0---
شهریور 13939,400,000(0.00%) 09,400,0009,400,000(1.40%) 130,000-19,360,2780
آبان 13939,370,000(0.00%) 09,370,0009,370,000(1.08%) 100,000599,366,1070
دی 13939,510,000(0.00%) 09,510,0009,510,000(2.59%) 240,0001199,515,2780
اسفند 13939,695,000(0.00%) 09,695,0009,695,000(4.58%) 425,0001749,686,7620
اردیبهشت 13949,930,000(0.00%) 09,930,0009,930,000(7.12%) 660,0002399,923,1730
بر اساس طلا9,293,670(0.00%) 0--(0.26%) 23,670---
نسبت سکه آتیشهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393اردیبهشت 1394
شهریور 1393(0.00%) 0(0.32%) 30,000(-1.16%) -110,000(-3.04%) -295,000(-5.34%) -530,000
آبان 1393(-0.32%) -30,000(0.00%) 0(-1.47%) -140,000(-3.35%) -325,000(-5.64%) -560,000
دی 1393(1.17%) 110,000(1.49%) 140,000(0.00%) 0(-1.91%) -185,000(-4.23%) -420,000
اسفند 1393(3.14%) 295,000(3.47%) 325,000(1.95%) 185,000(0.00%) 0(-2.37%) -235,000
اردیبهشت 1394(5.64%) 530,000(5.98%) 560,000(4.42%) 420,000(2.42%) 235,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
شهریور 1393-42.00%-511.00%-185.70%-2,259.35%54.39%661.79%-34.30%-417.33%4.5
آبان 13930.55%6.68%2.42%29.45%-0.71%-8.63%0.45%5.44%4.5
دی 13930.65%7.94%2.88%35.06%-0.84%-10.27%0.53%6.47%4.5
اسفند 13930.79%9.61%3.49%42.46%-1.02%-12.43%0.64%7.84%4.6
اردیبهشت 13940.89%10.87%3.95%48.00%-1.16%-14.06%0.73%8.86%4.7
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,227.40(0.03%) 0.40
مثقال طلا4,125,000(0.00%) 0
گرم طلا 18952,260(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,265,000(0.00%) 0
سکه امامی9,270,000(0.00%) 0
سکه نیم4,680,000(0.00%) 0
سکه ربع2,640,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,700,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر784.22(0.00%) 0.00
شاخص بورس71,443.60(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 7 ساعت، 27 دقیقه و 22 ثانیه
از تغییر انس 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت شهریور 1 روز، 6 ساعت، 23 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 8 ساعت، 12 دقیقه و 52 ثانیه
از تغییر قیمت دی 8 ساعت، 13 دقیقه و 49 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 8 ساعت، 13 دقیقه و 46 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 8 ساعت، 13 دقیقه و 42 ثانیه