نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,290,000(0.00%) 09,288,0009,328,000(0.00%) 0---
شهریور 13939,400,000(0.00%) 09,400,0009,400,000(1.18%) 110,000-389,360,2780
آبان 13939,280,000(0.00%) 09,280,0009,280,000(-0.11%) -10,000229,301,6460
دی 13939,385,000(0.00%) 09,385,0009,385,000(1.02%) 95,000829,404,7540
اسفند 13939,560,000(0.00%) 09,560,0009,560,000(2.91%) 270,0001379,580,2250
اردیبهشت 13949,770,000(0.00%) 09,770,0009,770,000(5.17%) 480,0002029,781,2840
بر اساس طلا9,293,670(0.00%) 0--(0.04%) 3,670---
نسبت سکه آتیشهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393اردیبهشت 1394
شهریور 1393(0.00%) 0(1.29%) 120,000(0.16%) 15,000(-1.67%) -160,000(-3.79%) -370,000
آبان 1393(-1.28%) -120,000(0.00%) 0(-1.12%) -105,000(-2.93%) -280,000(-5.02%) -490,000
دی 1393(-0.16%) -15,000(1.13%) 105,000(0.00%) 0(-1.83%) -175,000(-3.94%) -385,000
اسفند 1393(1.70%) 160,000(3.02%) 280,000(1.86%) 175,000(0.00%) 0(-2.15%) -210,000
اردیبهشت 1394(3.94%) 370,000(5.28%) 490,000(4.10%) 385,000(2.20%) 210,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
شهریور 1393-0.93%-11.33%-4.14%-50.33%1.21%14.70%-0.76%-9.28%4.5
آبان 1393-0.15%-1.83%-0.65%-7.96%0.19%2.31%-0.12%-1.46%4.4
دی 13930.37%4.54%1.65%20.12%-0.48%-5.88%0.31%3.71%4.5
اسفند 13930.64%7.75%2.82%34.26%-0.82%-10.00%0.52%6.32%4.6
اردیبهشت 13940.77%9.34%3.40%41.31%-0.99%-12.06%0.63%7.61%4.7
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,232.00(0.00%) 0.00
مثقال طلا4,125,000(0.00%) 0
گرم طلا 18952,260(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,290,000(0.00%) 0
سکه امامی9,290,000(0.00%) 0
سکه نیم4,670,000(0.00%) 0
سکه ربع2,570,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,690,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر745.39(0.00%) 0.00
شاخص بورس71,643.70(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 6 ساعت، 33 دقیقه و 23 ثانیه
از تغییر انس 23 ساعت، 18 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت شهریور 38 روز، 7 ساعت، 14 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 6 ساعت، 57 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت دی 6 ساعت، 17 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 6 ساعت، 3 دقیقه و 56 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 6 ساعت، 3 دقیقه و 55 ثانیه