نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,785,000(0.00%) 09,780,0009,843,000(0.00%) 0---
اردیبهشت 13939,990,000(0.00%) 09,990,0009,990,000(2.10%) 205,000299,994,6910
تیر 139310,400,000(0.00%) 010,400,00010,400,000(6.29%) 615,0009110,400,7580
شهریور 139310,965,000(0.00%) 010,965,00010,965,000(12.06%) 1,180,00015310,961,8440
آبان 139311,605,000(0.00%) 011,605,00011,605,000(18.60%) 1,820,00021411,616,4750
بر اساس طلا9,800,600(0.00%) 0--(0.16%) 15,600---
نسبت سکه آتیاردیبهشت 1393تیر 1393شهریور 1393آبان 1393
اردیبهشت 1393(0.00%) 0(-3.94%) -410,000(-8.89%) -975,000(-13.92%) -1,615,000
تیر 1393(4.10%) 410,000(0.00%) 0(-5.15%) -565,000(-10.38%) -1,205,000
شهریور 1393(9.76%) 975,000(5.43%) 565,000(0.00%) 0(-5.51%) -640,000
آبان 1393(16.17%) 1,615,000(11.59%) 1,205,000(5.84%) 640,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اردیبهشت 13932.17%26.43%9.64%117.30%-2.80%-34.02%1.77%21.53%4.5
تیر 13932.07%25.23%9.21%112.11%-2.67%-32.52%1.69%20.58%4.7
شهریور 13932.36%28.77%10.52%127.96%-3.05%-37.11%1.93%23.49%5.0
آبان 13932.61%31.72%11.60%141.10%-3.36%-40.93%2.13%25.90%5.3
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,303.20(0.01%) 0.10
مثقال طلا4,350,000(0.00%) 0
گرم طلا 181,004,200(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,800,000(0.00%) 0
سکه امامی9,785,000(0.00%) 0
سکه نیم5,330,000(0.00%) 0
سکه ربع3,150,000(0.00%) 0
سکه گرمی2,020,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر798.43(-1.04%) -8.39
شاخص بورس74,161.10(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,200,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 6 ساعت، 28 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر انس 34 دقیقه و 58 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اردیبهشت 8 ساعت، 20 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 9 ساعت، 14 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 8 ساعت، 19 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 8 ساعت، 19 دقیقه و 58 ثانیه