نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,260,000(0.65%) 60,0009,230,0009,280,000(0.00%) 0---
تیر 13948,935,000(0.00%) 08,935,0008,935,000(-3.51%) -325,000-458,838,9120
شهریور 13949,235,000(0.93%) 85,0009,150,0009,240,000(-0.27%) -25,000169,211,0791,390
آبان 13949,215,000(0.82%) 75,0009,140,0009,215,000(-0.49%) -45,000-6529,202,2121,040
دی 13949,225,000(0.82%) 75,0009,150,0009,235,000(-0.38%) -35,0001379,217,6617,160
اسفند 13949,320,000(0.87%) 80,0009,240,0009,335,000(0.65%) 60,0001929,309,52642,620
بر اساس طلا9,255,370(0.64%) 58,580--(-0.05%) -4,630---
نسبت سکه آتیتیر 1394شهریور 1394آبان 1394دی 1394اسفند 1394
تیر 1394(0.00%) 0(-3.25%) -300,000(-3.04%) -280,000(-3.14%) -290,000(-4.13%) -385,000
شهریور 1394(3.36%) 300,000(0.00%) 0(0.22%) 20,000(0.11%) 10,000(-0.91%) -85,000
آبان 1394(3.13%) 280,000(-0.22%) -20,000(0.00%) 0(-0.11%) -10,000(-1.13%) -105,000
دی 1394(3.25%) 290,000(-0.11%) -10,000(0.11%) 10,000(0.00%) 0(-1.02%) -95,000
اسفند 1394(4.31%) 385,000(0.92%) 85,000(1.14%) 105,000(1.03%) 95,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 13942.34%28.47%10.32%125.56%-3.03%-36.82%1.91%23.21%4.3
شهریور 1394-0.51%-6.16%-2.23%-27.15%0.65%7.97%-0.41%-5.02%4.4
آبان 13940.02%0.27%0.10%1.20%-0.03%-0.35%0.02%0.22%4.4
دی 1394-0.08%-1.01%-0.37%-4.45%0.11%1.30%-0.07%-0.82%4.4
اسفند 13940.10%1.24%0.45%5.44%-0.13%-1.59%0.08%1.00%4.4
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,142.10(0.64%) 7.30
مثقال طلا4,108,000(0.64%) 26,000
گرم طلا 18948,340(0.64%) 6,010
سکه بهار آزادی9,260,000(0.76%) 70,000
سکه امامی9,260,000(0.65%) 60,000
سکه نیم4,720,000(0.21%) 10,000
سکه ربع2,620,000(0.77%) 20,000
سکه گرمی1,720,000(0.58%) 10,000
صندوق اسپایدر682.59(0.00%) 0.00
شاخص بورس64,225.80(-0.37%) -241.50
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 3 ساعت، 21 دقیقه و 23 ثانیه
از تغییر انس 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 47 روز، 6 ساعت، 34 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 4 ساعت، 35 دقیقه و 56 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 4 ساعت، 56 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت دی 4 ساعت، 35 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 4 ساعت، 35 دقیقه و 55 ثانیه