نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,340,000(0.32%) 30,0009,300,0009,340,000(0.00%) 0---
اسفند 13939,110,000(0.00%) 09,110,0009,110,000(-2.46%) -230,000-729,072,3550
اردیبهشت 13949,505,000(0.00%) 09,505,0009,505,000(1.77%) 165,000-79,503,1280
تیر 13949,450,000(-0.05%) -5,0009,435,0009,455,000(1.18%) 110,000549,444,286350
شهریور 13949,620,000(0.21%) 20,0009,595,0009,620,000(3.00%) 280,0001169,607,2771,010
آبان 13949,830,000(0.25%) 25,0009,795,0009,835,000(5.25%) 490,0001779,817,1446,320
بر اساس طلا9,327,470(0.19%) 18,030--(-0.13%) -12,530---
نسبت سکه آتیاسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394شهریور 1394آبان 1394
اسفند 1393(0.00%) 0(-4.16%) -395,000(-3.60%) -340,000(-5.30%) -510,000(-7.32%) -720,000
اردیبهشت 1394(4.34%) 395,000(0.00%) 0(0.58%) 55,000(-1.20%) -115,000(-3.31%) -325,000
تیر 1394(3.73%) 340,000(-0.58%) -55,000(0.00%) 0(-1.77%) -170,000(-3.87%) -380,000
شهریور 1394(5.60%) 510,000(1.21%) 115,000(1.80%) 170,000(0.00%) 0(-2.14%) -210,000
آبان 1394(7.90%) 720,000(3.42%) 325,000(4.02%) 380,000(2.18%) 210,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اسفند 13931.03%12.47%4.56%55.51%-1.32%-16.10%0.84%10.19%4.3
اردیبهشت 1394-7.59%-92.29%-33.69%-409.84%9.77%118.83%-6.18%-75.21%4.5
تیر 13940.66%7.98%2.91%35.42%-0.84%-10.27%0.53%6.50%4.5
شهریور 13940.78%9.44%3.45%41.94%-1.00%-12.17%0.63%7.70%4.6
آبان 13940.89%10.83%3.95%48.11%-1.15%-13.96%0.73%8.83%4.7
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,206.90(0.00%) 0.00
مثقال طلا4,140,000(0.19%) 8,000
گرم طلا 18955,720(0.19%) 1,840
سکه بهار آزادی9,330,000(0.21%) 20,000
سکه امامی9,340,000(0.32%) 30,000
سکه نیم4,720,000(0.00%) 0
سکه ربع2,620,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,790,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر715.26(0.00%) 0.00
شاخص بورس63,427.80(-0.43%) -275.30
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 1 ساعت، 7 دقیقه و 22 ثانیه
از تغییر انس 1 روز، 17 ساعت، 47 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اسفند 70 روز، 32 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 7 روز، 1 ساعت، 32 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 1 ساعت، 31 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 1 ساعت، 36 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 1 ساعت، 32 دقیقه و 59 ثانیه