نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,500,000(0.00%) 09,488,0009,510,000(0.00%) 0---
تیر 13939,580,000(0.00%) 09,580,0009,580,000(0.84%) 80,000-449,568,8100
شهریور 13939,520,000(0.00%) 09,520,0009,520,000(0.21%) 20,000179,526,5150
آبان 13939,740,000(0.00%) 09,740,0009,740,000(2.53%) 240,000789,733,5710
دی 139310,125,000(0.00%) 010,125,00010,125,000(6.58%) 625,00013810,121,6760
اسفند 139310,530,000(0.00%) 010,530,00010,530,000(10.84%) 1,030,00019310,528,0650
بر اساس طلا9,507,710(0.00%) 0--(0.08%) 7,710---
نسبت سکه آتیتیر 1393شهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393
تیر 1393(0.00%) 0(0.63%) 60,000(-1.64%) -160,000(-5.38%) -545,000(-9.02%) -950,000
شهریور 1393(-0.63%) -60,000(0.00%) 0(-2.26%) -220,000(-5.98%) -605,000(-9.59%) -1,010,000
آبان 1393(1.67%) 160,000(2.31%) 220,000(0.00%) 0(-3.80%) -385,000(-7.50%) -790,000
دی 1393(5.69%) 545,000(6.36%) 605,000(3.95%) 385,000(0.00%) 0(-3.85%) -405,000
اسفند 1393(9.92%) 950,000(10.61%) 1,010,000(8.11%) 790,000(4.00%) 405,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
تیر 1393-0.57%-6.97%-2.60%-31.61%0.74%8.97%-0.47%-5.72%4.6
شهریور 13930.37%4.51%1.68%20.40%-0.48%-5.80%0.30%3.70%4.5
آبان 13930.97%11.84%4.40%53.49%-1.25%-15.18%0.80%9.68%4.6
دی 13931.43%17.40%6.47%78.71%-1.84%-22.34%1.17%14.25%4.8
اسفند 13931.68%20.50%7.62%92.76%-2.16%-26.32%1.38%16.79%5.0
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,288.20(0.00%) 0.00
مثقال طلا4,220,000(0.00%) 0
گرم طلا 18974,190(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,500,000(0.00%) 0
سکه امامی9,500,000(0.00%) 0
سکه نیم4,770,000(0.00%) 0
سکه ربع2,680,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,710,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر795.00(0.00%) 0.00
شاخص بورس72,941.80(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 7 ساعت، 45 دقیقه و 24 ثانیه
از تغییر انس 1 روز، 55 دقیقه و 57 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت تیر 44 روز، 10 ساعت، 41 دقیقه و 57 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 11 ساعت، 25 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 12 ساعت، 37 دقیقه و 51 ثانیه
از تغییر قیمت دی 8 ساعت، 42 دقیقه و 48 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 8 ساعت، 40 دقیقه و 48 ثانیه